Пореске пријаве на Обрасцу ПП ОПО-К до 31. јула

Порески обвезници могу од јула у електронској форми да подносе пореске пријаве на Обрасцу ПП ОПО-К – Пореска пријава о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на приходе остварене квартално.