Постављена рециклажна острва за разврставање амбалажног отпада

ЈКП Шумадија Крагујевац наставља са активностима у циљу подизања еколошке свести грађана о значају рециклаже и примарне селекције отпада.