Мења се начин оцењивања за поједине предмете

Законске новине које следе у систему предшколског, основношколског и средњошколског образовања већ су у примени.